Thanh toán phí nha khoa

Thanh Toán

Thanh toán được yêu cầu tại thời điểm tư vấn và có thể được thực hiện bằng tiền mặt, EFTPOS hoặc tất cả các Thẻ tín dụng chính. Tất cả các khoản bồi thường cho người lao động và bệnh nhân tai nạn xe cơ giới được yêu cầu thanh toán tài khoản của họ tại thời điểm tư vấn cho đến khi công ty bảo hiểm xuất trình được thư trách nhiệm

Phương Thức Thanh Toán

Spring Orchid chấp nhận một số tùy chọn thanh toán trực tiếp

Tiền mặt – Cash
Cheque quỹ y tế – Health Fund Cheque
Thẻ ghi nợ EFT – EFT Debit Card
Thẻ tín dụng EFT – EFT Credit Card
HICAPS
Thanh toán trực tiếp – Direct Payment
Thanh toán điện tử EFTPOS – EFTPOS e-payment
Thẻ tín dụng – Visa, Mastercard – Credit cards