HÓA ĐƠN CÁ NHÂN NGOẠI TRỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH PHỦ TÀI TRỢ

Đối với các dịch vụ không được chính phủ hỗ trợ, nha sĩ của chúng tôi sẽ lập hóa đơn trực tiếp. Điều này có nghĩa là bạn phải thanh toán đầy đủ vào ngày điều trị. 

Nếu bạn có bảo hiểm y tế, bản thân bạn có thể đi nhận lại bất kỳ quyền lợi đủ điều kiện nào từ bảo hiểm sức khỏe của mình, hoặc khoản tiền hoàn lại này có thể được chuyển ngay lập tức từ cơ sở HICAPS của chúng tôi.