Sản Phẩm Được TGA Phê Duyệt

Các sản phẩm nha khoa được sản xuất trong nước đảm bảo mức độ kiểm soát cao đối với vật liệu, kỹ thuật và kết quả nghệ thuật. Tất cả các sản phẩm nha khoa của chúng tôi là 100% của Úc, được phê duyệt và quản lý bởi Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) và được sản xuất theo tiêu chuẩn TGA, không có sản phẩm nào được gia công cho các thị trường không được kiểm soát.