Nha khoa của bộ cựu chiến binh

Chúng tôi hoan nghênh bệnh nhân của Bộ Cựu chiến binh (Department of Veterans’ Affairs – DVA).

Nếu bạn là một thành viên đủ điều kiện của cộng đồng cựu chiến binh (DVA), bạn có thể tiếp cận một loạt các dịch vụ nha khoa do Bộ Cựu chiến binh trợ cấp. Tất cả các Nha sĩ Spring Orchid đều được đăng ký với DVA và cung cấp các dịch vụ nha khoa đủ điều kiện với ít hoặc không có chi phí tự trả.

Để đủ điều kiện cho các dịch vụ này, bạn phải có Thẻ Hồi hương Vàng hoặc Trắng (Repatriation Card). Tính đủ điều kiện để được điều trị nha khoa khác nhau giữa những người có Thẻ Vàng và Trắng và có một số hạn chế theo Điều Lệ Nha khoa DVA (DVA Dental Schedule).

Những hạn chế này có thể là giới hạn tiền hàng năm, yêu cầu phê duyệt trước đối với một số dịch vụ nha khoa và / hoặc giới hạn về khoảng thời gian phải trôi qua trước khi dịch vụ có thể được hoàn trả lại hoặc tái hoàn trả lại.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web của Bộ Cựu chiến binh (Department of Veterans’ Affairs website) hoặc Bảng thông tin của họ: HSV17 – Chăm sóc sức khỏe (Factsheet: HSV17 – Health Care)