Khai thuế phí nha khoa

CƠ HỘI KHAI THUẾ PHÍ NHA KHOA

Là một gia đình hoặc một cá nhân, bạn có thể được giảm thuế trên tổng chi phí y tế của bạn. Điều này bao gồm chi phí nha khoa “đã bỏ ra” của bạn khi chúng vượt quá ngưỡng nhất định trong năm tài chính.*

Trong vài năm gần đây, đã có một số thay đổi đối với khoản bù trừ thuế, nếu bạn là một trong những bệnh nhân của chúng tôi trong thời gian áp dụng thuế và muốn tìm hiểu xem bạn có thể được hoàn trả qua khai thuế cho điều trị nha khoa của mình hay không, vui lòng liên hệ với phòng khám của chúng tôi để có một báo cáo tài chính được cung cấp cho năm tài chính này để hỗ trợ bạn với khoản khai thuế nha khoa của bạn.

Ngoài ra, nếu gần đây bạn đã thảo luận về việc điều trị với Nha sĩ của mình hoặc có một kế hoạch điều trị chưa hoàn tất và đủ điều kiện để được khấu trừ thuế, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cho biết nếu bạn muốn tận dụng khoản bù thuế này và hoàn tất việc điều trị trước đó cuối năm tài chính này.

Bài viết này chỉ chứa thông tin mang tính chất tổng quát và không được xem là lời tư vấn về thuế. Điều quan trọng là bạn xác nhận đủ điều kiện để được bù trừ thuế hay không bằng cách liên hệ với kế toán của bạn hoặc Văn phòng Thuế Úc.

* Vui lòng truy cập Trang web ATO để biết thêm thông tin về việc bù trừ thuế và những thay đổi gần đây.