Nhận bảo hiểm sức khỏe nha khoa

DENTAL HEALTH FUND BENEFITS

QUYỀN LỢI QUỸ Y TẾ NHA KHOA

WE ARE MEMBERS CHOICE PROVIDERS FOR

CHÚNG TÔI LÀ NHÀ CUNG CẤP LỰA CHỌN THÀNH VIÊN CHO

All other health fund members are welcomed and can be quoted for exact rebate.

Tất cả các thành viên khác của quỹ y tế đều được hoan nghênh và có thể được báo giá để hoàn lại chính xác.